Τίς ἐστιν ὁ ψεύστης εἰ μὴ ὁ ἀρνούμενος ὅτι Ἰησοῦς οὐκ ἔστιν ὁ Χριστός (1 John 2:22)

The estimated reading time for this post is 112 seconds

Title:  Who is a Liar, if not the One Denying that Jesus is The Christ?

The text is, “Τίς ἐστιν ὁ ψεύστης εἰ μὴ ὁ ἀρνούμενος ὅτι Ἰησοῦς οὐκ ἔστιν ὁ Χριστός; οὗτός ἐστιν ὁ ἀντίχριστος, ὁ ἀρνούμενος τὸν πατέρα καὶ τὸν υἱόν”.

Τίς -> masculine, singular, nominative, interrogative pronoun -> who

ἐστιν -> third person, singular, present, indicative verb -> is

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

ψεύστης -> masculine, singular, nominative noun -> liar

εἰ -> subordinating conditional conjunction -> if

μὴ -> negative particle -> not

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

ἀρνούμενος -> present, middle, participial, masculine, singular, nominative verb -> one denying

ὅτι -> subordinating conjunction -> that

Ἰησοῦς -> masculine, singular, nominative, proper noun -> Jesus

οὐκ -> negative particle -> not NRIEH**

ἔστιν -> third person, singular, present, indicative verb -> is

ὁ -> masculine, singular,nominative article -> the

Χριστός -> masculine, singular, nominative, proper noun -> Christ

οὗτός -> masculine, singular, nominative, demonstrative pronoun -> this

ἐστιν -> third person, singular, present, indicative verb -> is

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

ἀντίχριστος -> masculine, singular, nominative noun -> antichrist

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

ἀρνούμενος -> present, middle, participial, masculine, singular, nominative verb -> one denying

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the

πατέρα -> masculine, singular, accusative noun -> Father

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the

υἱόν -> masculine, singular, accusative noun -> son

The meaning of this verse is,

Who is a liar if not the one denying that Jesus is the Christ?  This is the antichrist, the one denying the Father and the Son.

**NRIEH:  For the sake of clarity the word is translated into English, but to avoid such odd constructions as applying a definite article (“the”) to a substantive sufficiently determined by its being a proper noun, or by the use of a qualifier other than the definite article. An example would be the basic translation “Peter said to the Jesus”; the word “the” is completely unnecessary. There are many examples of this in the New Testament. The designation NRIEH is equivalent to “Not Rendered Into English Here”.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Τίς ἐστιν ὁ ψεύστης εἰ μὴ ὁ ἀρνούμενος ὅτι Ἰησοῦς οὐκ ἔστιν ὁ Χριστός (1 John 2:22) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation