τίς ἐξ ὑμῶν ἐλέγχει με περὶ ἁμαρτίας (John 8:46)

The estimated reading time for this post is 51 seconds

Title:  Which of You Convicts me About Sin?

The text is, “τίς ἐξ ὑμῶν ἐλέγχει με περὶ ἁμαρτίας; εἰ ἀλήθειαν λέγω, διὰ τί ὑμεῖς οὐ πιστεύετέ μοι”.

“τίς”:  masculine, singular, nominative, interrogative pronoun meaning “which”.

“ἐξ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “of”.

“ὑμῶν”:  second person, personal, plural, genitive pronoun meaning “you”.

“ἐλέγχει”:  second person, singular, present, active, indicative verb meaning “convicts”, “tests”, or “exposes”.

“με”:  first person, personal, singular, accusative pronoun meaning “me”.

“περὶ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “about”.

“ἁμαρτίας”:  feminine, singular, genitive noun meaning “sin”.

“εἰ”:  subordinating conditional conjunction meaning “if”.

“ἀλήθειαν”:  feminine, singular, accusative noun meaning “truth”.

“λέγω”:  first person, singular, present, active, indicative verb meaning “I speak”.

“διὰ”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “because of”.

“τί”:  neuter, singular, accusative, interrogative pronoun meaning “what”.

“ὑμεῖς”:  second person, personal, plural, nominative pronoun meaning “you”.

“οὐ”:  negative particle meaning “not”.

“πιστεύετέ”:  second person, plural, present, active, indicative verb meaning “do believe”.

“μοι”:  first person, personal, singular, dative pronoun meaning “me”.

The meaning of this verse is,

Which of you convicts me about sin?  If I tell the truth, because of what do you not believe me?”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 τίς ἐξ ὑμῶν ἐλέγχει με περὶ ἁμαρτίας (John 8:46) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation