στραφεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς καὶ θεασάμενος αὐτοὺς ἀκολουθοῦντας λέγει αὐτοῖς (John 1:38.a)

The estimated reading time for this post is 34 seconds

“στραφεὶς” is an aorist, passive, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “turning”.

“δὲ” is a coordinating conjunction meaning “but”, “and”, or “now”.

“ὁ” is a masculine, singular, nominative article meaning “the”.

” Ἰησοῦς” is a masculine, singular, nominative noun meaning “Jesus”.

“καὶ” is a coordinating conjunction meaning “and”.

“θεασάμενος” is an aorist, middle, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “seeing”.

“αὐτοὺς” is a third person, personal, masculine, plural, accusative pronoun meaning “them”.

“ἀκολουθοῦντας” is a present, active, participial, masculine, plural, accusative verb meaning “following”.

“λέγει” is a third person, singular, present, active, indicative verb meaning “says”.

“αὐτοῖς” is a third person, personal, masculine, plural, accusative pronoun meaning “them”.

The sense of this clause is “But Jesus, turning and seeing them following, says to them”.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 στραφεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς καὶ θεασάμενος αὐτοὺς ἀκολουθοῦντας λέγει αὐτοῖς (John 1:38.a) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation