πῶς δύνασθε ὑμεῖς πιστεῦσαι (John 5:44)

The estimated reading time for this post is 53 seconds

Title: How Can You Believe

The text is, “πῶς δύνασθε ὑμεῖς πιστεῦσαι δόξαν παρὰ ἀλλήλων λαμβάνοντες, καὶ τὴν δόξαν τὴν παρὰ τοῦ μόνου θεοῦ οὐ ζητεῖτε”.

“πῶς”:  interrogative particle meaning “how”.

“δύνασθε”:  second person, plural, present, passive, indicative verb meaning “is it possible” or “can”.

“ὑμεῖς”:  second person, personal, plural, nominative pronoun meaning “you”.

“πιστεῦσαι”:  aorist, active, infinitive verb meaning “to believe”.

“δόξαν”:  feminine, singular, accusative noun meaning “the glory”.

“παρὰ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “from”.

“ἀλλήλων”:  masculine, plural, genitive, reciprocal pronoun meaning “another” or “one another”.

“λαμβάνοντες”:  present, active, participial, masculine, plural, nominative verb meaning “receive”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“τὴν”:  feminine, singular, accusative article meaning “the”.

“δόξαν”:  feminine, singular, accusative noun meaning “glory”.

“τὴν”:  feminine, singular, accusative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“παρὰ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “from”.

“τοῦ”:  masculine, singular, genitive article meaning “the”.

“μόνου”:  masculine, singular, genitive adjective meaning “only”.

“θεοῦ”:  masculine, singular, genitive noun meaning “God”.

“οὐ”:  negative particle meaning “not”.

“ζητεῖτε”:  second person, plural, present, active, indicative verb meaning “you do seek”.

The meaning of this verse is,

How can you believe, receiving the glory from one another, and not seeking the glory from the only God?

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 πῶς δύνασθε ὑμεῖς πιστεῦσαι (John 5:44) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation