πᾶς ὁ ἐν αὐτῷ μένων οὐχ ἁμαρτάνει· πᾶς ὁ ἁμαρτάνων οὐχ ἑώρακεν αὐτὸν οὐδὲ ἔγνωκεν αὐτόν (I John 3:6)

The estimated reading time for this post is 89 seconds

Title:  One Abiding in Him Does Not Sin; One Sinning Has Neither Seen Him Nor Known Him

The text is, “πᾶς ὁ ἐν αὐτῷ μένων οὐχ ἁμαρτάνει· πᾶς ὁ ἁμαρτάνων οὐχ ἑώρακεν αὐτὸν οὐδὲ ἔγνωκεν αὐτόν”.

πᾶς -> masculine, singular, nominative adjective -> one

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the NRIEH**

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> in

αὐτῷ  -> third person, personal masculine, singular, dative pronoun -> him

μένων -> present, active, participial, masculine, singular, nominative verb -> abiding

οὐχ -> negative particle -> not

ἁμαρτάνει -> third person, singular, present, active, indicative verb -> does sin

πᾶς -> masculine, singular, nominative adjective -> one

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the NRIEH

ἁμαρτάνων -> present, active, participial, masculine, singular, nominative verb -> sinning

οὐχ -> negative particle -> neither

ἑώρακεν -> third person, singular, perfect, active, indicative verb -> has seen

αὐτὸν -> third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun -> him

οὐδὲ -> negative particle -> nor

ἔγνωκεν -> third person, singular, perfect, active, indicative verb -> known

αὐτόν -> third person, singular, masculine, singular, accusative pronoun -> Him

The meaning of this verse is,

One abiding in him does not sin; one sinning has neither seen him nor known him.”

**NRIEH:  For the sake of clarity the word is translated into English, but to avoid such odd constructions as applying a definite article (“the”) to a substantive sufficiently determined by its being a proper noun, or by the use of a qualifier other than the definite article. An example would be the basic translation “Peter said to the Jesus”; the word “the” is completely unnecessary. There are many examples of this in the New Testament. The designation NRIEH is equivalent to “Not Rendered Into English Here”.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 πᾶς ὁ ἐν αὐτῷ μένων οὐχ ἁμαρτάνει· πᾶς ὁ ἁμαρτάνων οὐχ ἑώρακεν αὐτὸν οὐδὲ ἔγνωκεν αὐτόν (I John 3:6) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation