περὶ ἁμαρτίας μέν, ὅτι οὐ πιστεύουσιν εἰς ἐμέ (John 16:9)

The estimated reading time for this post is 36 seconds

Title:  Concerning Sin, On the One Hand, Because They Do Not Believe In Me

The text is, “περὶ ἁμαρτίας μέν, ὅτι οὐ πιστεύουσιν εἰς ἐμέ”.

περὶ -> preposition taking the genitive for its object word -> concerning

ἁμαρτίας -> feminine, singular, genitive noun -> sin

μέν -> alternating particle -> on the one hand

ὅτι -> subordinating causative conjunction -> because

οὐ -> negative particle -> not

πιστεύουσιν -> third person, plural, present, active, indicative verb -> they do believe

εἰς -> preposition taking the accusative for its object word -> in

ἐμέ -> first person, personal, singular, accusative pronoun -> me

The meaning of this verse is,

Concerning sin, on the one hand, because they do not believe in me.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 περὶ ἁμαρτίας μέν, ὅτι οὐ πιστεύουσιν εἰς ἐμέ (John 16:9) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation