πάλιν ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμῖν ὅ ἐστιν ἀληθὲς ἐν αὐτῷ καὶ ἐν ὑμῖν (I John 2:8)

The estimated reading time for this post is 89 seconds

Title:  Further, The New Commandment I Write to You, Which is True in Me and in You

The text is, “πάλιν ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμῖν ὅ ἐστιν ἀληθὲς ἐν αὐτῷ καὶ ἐν ὑμῖν, ὅτι ἡ σκοτία παράγεται καὶ τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν ἤδη φαίνε”.

πάλιν -> adverb -> further

ἐντολὴν -> feminine, singular, accusative noun -> commandment

καινὴν -> feminine, singular, accusative adjective -> new

γράφω -> first person, singular, present, active, indicative verb -> I write

ὑμῖν -> second person, personal, plural, dative pronoun -> to you

ὅ -> neuter, singular, nominative, definite, relative pronoun -> which

ἐστιν -> third person, singular, present, indicative verb -> is

ἀληθὲς -> neuter, singular, nominative adjective -> true

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> in

αὐτῷ -> first person, personal, masculine, singular, dative pronoun -> me

καὶ -> coordinating conjunction -> and

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> in

ὑμῖν -> second person, personal, plural, dative pronoun -> you

ὅτι -> subordinating causative conjunction -> so that

ἡ -> feminine, singular, nominative article -> the

σκοτία -> feminine, singular, nominative noun -> darkness

παράγεται -> third person, singular, present, passive, indicative verb -> is carried away

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

τὸ -> neuter, singular, nominative article -> the

φῶς -> neuter, singular, nominative noun -> light

τὸ -> neuter, singular, nominative article -> the NRIEH

ἀληθινὸν -> neuter, singular, nominative adjective -> true

ἤδη -> temporal adverb -> now | already

φαίνε -> third person, singular, present, active, indicative verb -> shines | appears

The meaning of this verse is,

Further, the new commandment I write to you, which is true in me and in you, that the darkness is carried away, and the light already shines.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 πάλιν ἐντολὴν καινὴν γράφω ὑμῖν ὅ ἐστιν ἀληθὲς ἐν αὐτῷ καὶ ἐν ὑμῖν (I John 2:8) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation