πάλιν οὖν ἠρνήσατο Πέτρος καὶ εὐθέως ἀλέκτωρ ἐφώνησεν (John 18:27)

The estimated reading time for this post is 31 seconds

Title:  Again Peter Denied, and at Once a  Rooster Crowed

The text is, “πάλιν οὖν ἠρνήσατο Πέτρος καὶ εὐθέως ἀλέκτωρ ἐφώνησεν”.

πάλιν -> adverb -> again

οὖν -> coordinating inferential conjunction -> then

ἠρνήσατο -> third person, singular, aorist, middle, indicative verb -> denied

Πέτρος -> masculine, singular, nominative, proper noun -> Peter

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

εὐθέως -> temporal adverb -> immediately | at once

ἀλέκτωρ -> masculine, singular, nominative noun -> a rooster

ἐφώνησεν -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> crowed

The meaning of this verse is,”

Again Peter denied, and at once a rooster crowed.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 πάλιν οὖν ἠρνήσατο Πέτρος καὶ εὐθέως ἀλέκτωρ ἐφώνησεν (John 18:27) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation