Πάλιν οὖν αὐτοῖς ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς λέγων· ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου (John 8:12)

The estimated reading time for this post is 81 seconds

Title:  Again, Therefore, Jesus Spoke to them, Saying, “I Am the Light of the World”.

The text is, “Πάλιν οὖν αὐτοῖς ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς λέγων· ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου· ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ’ ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς”

“Πάλιν”:  adverb meaning “again”.

“οὖν”:  coordinating inferential conjunction meaning “therefore”.

“αὐτοῖς”:  third person, personal, masculine, plural, dative pronoun meaning “to them”.

“ἐλάλησεν”:  third person, singular, aorist, active,indicative verb meaning “spoke”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Ἰησοῦς”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Jesus”.

“λέγων”:  present, active, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “saying”.

“ἐγώ”:  first person, personal, singular, nominative pronoun meaning “I”.

“εἰμι”:  first person, singular, present, indicative verb meaning “am”.

“τὸ”:  neuter, singular, nominative article meaning “the”.

“φῶς”:  neuter, singular, nominative noun meaning “light”.

“τοῦ”:  masculine, singular, genitive article meaning “of the”.

“κόσμου”:  masculine, singular, genitive noun meaning “world”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“ἀκολουθῶν”:  present, active, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “the one following”.

“ἐμοὶ”:  first person, personal, singular, dative pronoun meaning “me”.

“οὐ”:  negative particle meaning “not”.

“μὴ”:  negative particle meaning “unless”.

“περιπατήσῃ”:  third person, singular, aorist, active, subjunctive verb meaning “he should walk”.

“ἐν”:  preposition taking the dative for its object word and meaning “in”.

“τῇ”:  feminine, singular, dative article meaning “the”.

“σκοτίᾳ”:  feminine, singular, dative noun meaning “darkness”.

“ἀλλ’”:  coordinating adversative conjunction meaning “but”.

“ἕξει”:  third person, singular, future, active, indicative verb meaning “will have”.

“τὸ”:  neuter, singular, accusative article meaning “the”.

“φῶς”:  neuter, singular, accusative noun meaning “light”.

“τῆς”:  feminine, singular, genitive article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“ζωῆς”:  feminine, singular, genitive noun meaning “life”.

The meaning of this verse is,

Again, therefore, Jesus spoke to them, saying, “I am the light of the world; the one following me, never, never, he should walk in the darkness, but will have the light of life.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Πάλιν οὖν αὐτοῖς ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς λέγων· ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου (John 8:12) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation