οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός (John 1:7)

The estimated reading time for this post is 61 seconds

Title:  He Came as a Witness, so that He Might Bear Witness Concerning the Light

The text is, “οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός ἵνα πάντες πιστεύσωσιν δι’ αὐτοῦ

οὗτος -> masculine, singular, nominative, demonstrative pronoun -> he

ἦλθεν -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> came

εἰς -> preposition taking the accusative for its object word -> as

μαρτυρίαν -> feminine, singular, accusative noun -> a witness

ἵνα -> subordinating purposive conjunction -> so that

μαρτυρήσῃ -> third person, singular, aorist, active, subjunctive verb -> he might bear witness

περὶ -> preposition taking the genitive for its object word -> concerning | about

τοῦ -> neuter, singular, nominative article -> the

φωτός -> neuter, singular, nominative noun -> light

ἵνα -> subordinating purposive conjunction -> so that

πάντες -> masculine, plural, nominative adjective -> all

πιστεύσωσιν -> third person, plural, aorist, active, subjunctive verb -> might believe

δι’ -> preposition taking the genitive for its object word -> through

αὐτοῦ -> third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun -> him

The meaning of this verse is,

He came as a witness so that he might bear witness concerning the light, so that all might believe through him.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός (John 1:7) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation