οὔπω δὲ ἐληλύθει ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν κώμην, ἀλλ’ ἦν ἔτι ἐν τῷ τόπῳ ὅπου ὑπήντησεν αὐτῷ ἡ Μάρθα (John 11:30)

The estimated reading time for this post is 59 seconds

Title:  And Jesus Was Not Yet in the Country Town, but Was Yet in the Place Where Martha Met Him

The text is, “οὔπω δὲ ἐληλύθει ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν κώμην, ἀλλ’ ἦν ἔτι ἐν τῷ τόπῳ ὅπου ὑπήντησεν αὐτῷ ἡ Μάρθα”.

“οὔπω”:  temporal adverb meaning “not yet”.

“δὲ”:  coordinating conjunction meaning “but”.

“ἐληλύθει”:  third person, singular, pluperfect, active, indicative verb meaning “had come”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Ἰησοῦς”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Jesus”.

“εἰς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “into”.

“τὴν”:  feminine, singular, accusative article meaning “the”.

“κώμην”:  feminine, singular, accusative noun meaning “country town”.

“ἀλλ’”:  coordinating adversative conjunction meaning “but”.

“ἦν”:  third person, singular, imperfect, indicative verb meaning “he was”.

“ἔτι”:  temporal adverb meaning “yet”.

“ἐν”:  preposition taking the dative for its object word and meaning “in”.

“τῷ”:  masculine, singular, dative article meaning “the”.

“τόπῳ”:  masculine, singular, dative noun meaning “place”.

“ὅπου”:  adverb of place meaning “where”.

“ὑπήντησεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “met”.

“αὐτῷ”:  third person, personal, masculine, singular, dative pronoun meaning “him”.

“ἡ”:  feminine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Μάρθα”:  feminine, singular, nominative, proper noun meaning “Martha”.

The meaning of this verse is,

And Jesus was not yet in the country town, but was yet in the place where Martha met him.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 οὔπω δὲ ἐληλύθει ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν κώμην, ἀλλ’ ἦν ἔτι ἐν τῷ τόπῳ ὅπου ὑπήντησεν αὐτῷ ἡ Μάρθα (John 11:30) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation