οὐ πιστεύεις ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐμοί ἐστιν (John 14:10)

The estimated reading time for this post is 124 seconds

Title:  You Do Not Believe That I Am In The Father and Yet The Father Is In Me

The text is, “οὐ πιστεύεις ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐμοί ἐστιν; τὰ ῥήματα ἃ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἀπ’ ἐμαυτοῦ οὐ λαλῶ, ὁ δὲ πατὴρ ἐν ἐμοὶ μένων ποιεῖ τὰ ἔργα αὐτοῦ”.

οὐ -> negative particle -> not

πιστεύεις -> second person, plural, present, active, indicative verb -> you do believe

ὅτι -> subordinating complementary conjunction -> that

ἐγὼ -> first person, personal, singular, present, indicative verb -> I am

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> in

τῷ -> masculine, singular, dative article -> the

πατρὶ -> masculine, singular, dative noun -> Father

καὶ -> coordinating conjunction -> and yet

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

πατὴρ -> masculine, singular, nominative noun -> Father

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> in

ἐμοί -> first person, personal, singular, dative pronoun -> me

ἐστιν -> third person, singular, present, indicative verb -> is

τὰ -> neuter, plural, accusative article -> the

ῥήματα -> neuter, plural, accusative noun -> words

ἃ -> neuter, plural, accusative, definite, relative pronoun -> that

ἐγὼ -> first person, personal, singular, nominative pronoun -> I

λέγω -> first person, singular, present, active, indicative verb -> speak

ὑμῖν -> second person, personal, plural, dative pronoun -> to you

ἀπ’ -> preposition taking the genitive for its object word -> from

ἐμαυτοῦ -> first person, masculine, singular, genitive, reflexive pronoun -> myself

οὐ -> negative particle -> not

λαλῶ -> first person, singular, present, active, indicative verb -> I speak

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

δὲ -> coordinating conjunction -> but

πατὴρ -> masculine, singular, nominative noun -> Father

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> in

ἐμοὶ -> first person, personal, singular, dative pronoun -> me

μένων -> present, singular, participial, masculine, singular, nominative verb -> abiding

ποιεῖ -> third person, singular, present, active, indicative verb -> does

τὰ -> neuter, plural, accusative article -> the NRIEH

ἔργα -> neuter, plural, accusative noun -> works

αὐτοῦ -> third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun -> his

The meaning of this verse is,

You do not believe that I am in the Father, and yet the Father is in me.  The words that I speak to you I do not speak from myself, but the Father abiding in me does his works.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 οὐ πιστεύεις ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐμοί ἐστιν (John 14:10) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation