Οὐ περὶ τούτων δὲ ἐρωτῶ μόνον, ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν πιστευόντων διὰ τοῦ λόγου αὐτῶν εἰς ἐμέ (John 17:20)

The estimated reading time for this post is 69 seconds

Title:  But I Do Not Ask for These Alone, But For the Ones Believing Through Their Word With a View to Me

The text is, “Οὐ περὶ τούτων δὲ ἐρωτῶ μόνον ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν πιστευόντων διὰ τοῦ λόγου αὐτῶν εἰς ἐμέ”.

Οὐ -> negative particle -> not

περὶ -> preposition taking the genitive for its object word -> for

τούτων -> masculine, plural, genitive, demonstrative pronoun -> these

δὲ -> coordinating conjunction -> but

ἐρωτῶ -> first person, singular, present, active, indicative verb -> I do ask

μόνον -> adverb -> only | alone

ἀλλὰ -> coordinating adversative conjunction -> but

καὶ -> adverb -> also

περὶ -> preposition taking the genitive for its object word -> for

τῶν -> masculine, plural, genitive article -> the

πιστευόντων -> present, active, participial, masculine, plural, genitive verb -> ones believing

διὰ -> preposition taking the genitive for its object word -> through

τοῦ -> masculine, singular, genitive article -> the NR

λόγου -> masculine, singular, genitive noun -> word

αὐτῶν -> third person, personal, masculine, plural, genitive pronoun -> their

εἰς -> preposition taking the accusative for its object word -> with a view to

ἐμέ -> first person, personal, singular, accusative pronoun -> me

The meaning of this verse is,

But I do not ask for these alone, but for the ones believing through their word with a view to me.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Οὐ περὶ τούτων δὲ ἐρωτῶ μόνον, ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν πιστευόντων διὰ τοῦ λόγου αὐτῶν εἰς ἐμέ (John 17:20) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation