Οὐ Μωϋσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὸν νόμον (John 7:19)

The estimated reading time for this post is 51 seconds

Title:  Has Not Moses Given You the Law

The text is, “Οὐ Μωϋσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὸν νόμον; καὶ οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν ποιεῖ τὸν νόμον. τί με ζητεῖτε ἀποκτεῖναι”.

“Οὐ”:  negative particle meaning “not”.

“Μωϋσῆς”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Moses”.

“δέδωκεν”:  third person, singular, perfect, active, indicative verb meaning “has given”.

“ὑμῖν”:  second person, personal, plural, dative pronoun meaning “to you”.

“τὸν”:  masculine, singular, accusative article meaning “the”.

“νόμον”:  masculine, singular, accusative noun meaning “law”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“οὐδεὶς”:  masculine, singular, nominative, indefinite adjective meaning “no one”.

“ἐξ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “of” or “from”.

“ὑμῶν”:  second person, personal, plural, genitive pronoun meaning “you”.

“ποιεῖ”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “keeps” or “works”.

“τὸν”:  masculine, singular, accusative article meaning “the”.

“νόμον”:  masculine, singular, accusative noun meaning “law”.

“τί”:  neuter, singular, accusative, interrogative pronoun meaning “why”.

“με”:  first person, personal, singular, accusative pronoun meaning “me”.

“ζητεῖτε”:  second person, plural, present, active, indicative verb meaning “you do seek”.

“ἀποκτεῖναι”:  aorist, active, infinitive verb meaning “to kill.

The meaning of this verse is,

Has not Moses given to you the law?  And no one of you keeps the law.  Why do you seek to kill me?

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Οὐ Μωϋσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὸν νόμον (John 7:19) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation