Οὐ δύναμαι ἐγὼ ποιεῖν ἀπ’ ἐμαυτοῦ (John 5:30)

The estimated reading time for this post is 85 seconds

Title:  I Can do Nothing From Myself

The text is, “Οὐ δύναμαι ἐγὼ ποιεῖν ἀπ’ ἐμαυτοῦ οὐδέν· καθὼς ἀκούω κρίνω, καὶ ἡ κρίσις ἡ ἐμὴ δικαία ἐστίν, ὅτι οὐ ζητῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμὸν ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με”.

“Οὐ”:  negative particle meaning “not”.

“δύναμαι”:  first person, singular, present, middle, indicative verb meaning “can”.

“ἐγὼ”:  first person, personal, singular, nominative pronoun meaning “I”.

“ποιεῖν”:  present, active, infinitive verb meaning “to do”.

“ἀπ’”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “on”, “from”, or “by”.

“ἐμαυτοῦ”:  first person, masculine, singular, genitive, reflexive pronoun meaning “myself”.

“οὐδέν”:  neuter, singular, accusative, indefinite adjective meaning “nothing”.

“καθὼς”:  subordinating conjunction meaning “just as”.

“ἀκούω”:  first person, singular, present, active, indicative verb meaning “I hear”.

“κρίνω”:  first person, singular, present, active, indicative verb meaning “I judge”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἡ”:  feminine, singular, nominative article meaning “the”.

“κρίσις”:  feminine, singular, nominative noun meaning “judgment”.

“ἡ”:  feminine, singular, nominative article meaning “the”.

“ἐμὴ”:  feminine, singular, nominative, possessive adjective meaning “my”.

“δικαία”:  feminine, singular, nominative adjective meaning “just”.

“ἐστίν”:  third person, singular, present, indicative verb meaning “is”.

“ὅτι”:  subordinating conjunction meaning “because”.

“οὐ”:  negative particle meaning “not”.

“ζητῶ”:  first person, singular, present, active, indicative verb meaning “I seek”.

“τὸ”:  neuter, singular, accusative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“θέλημα”:  neuter, singular, accusative noun meaning “will”.

“τὸ”:  neuter, singular, accusative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“ἐμὸν”:  neuter, singular, accusative, possessive adjective meaning “my”.

“ἀλλὰ”:  coordinating adversative conjunction meaning “but” or “rather”.

“τὸ”:  neuter, singular, accusative article meaning “the”.

“θέλημα”:  neuter, singular, accusative noun meaning “will”.

“τοῦ”:  masculine, singular, genitive article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“πέμψαντός”:  aorist, active, participial, masculine, singular, genitive verb meaning “of him having sent”.

“με”:  first person, personal, singular, accusative pronoun meaning “me”.

The meaning of this verse is,

I can do nothing from myself.  As I hear, I judge, and my judgment is just, because I seek not my will, but the will of him having sent me.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Οὐ δύναμαι ἐγὼ ποιεῖν ἀπ’ ἐμαυτοῦ (John 5:30) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation