οὐχ ὅτι τὸν πατέρα ἑώρακέν τις (John 6:46)

The estimated reading time for this post is 48 seconds

Title:  Not That Anyone Has Seen the Father

The text is, “οὐχ ὅτι τὸν πατέρα ἑώρακέν τις εἰ μὴ ὁ ὢν παρὰ τοῦ θεοῦ, οὗτος ἑώρακεν τὸν πατέρα”.

“οὐχ”:  negative particle meaning “not”.

“ὅτι”:  subordinating complementary conjunction meaning “that”.

“τὸν”:  masculine, singular, accusative meaning “the”.

“πατέρα”:  masculine, singular, accusative noun meaning “Father”.

“ἑώρακέν”:  third person, singular, perfect, active, indicative verb meaning “has seen”.

“τις”:  masculine, singular, nominative, indefinite pronoun meaning “anyone”.

“εἰ”:  subordinating conditional conjunction meaning “except”.

“μὴ”:  negative particle meaning “not”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “who”.

“ὢν”:  present, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “is being”.

“παρὰ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “from” or “by”.

“τοῦ”:  masculine, singular, genitive article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“θεοῦ”:  masculine, singular, genitive noun meaning “God”.

“οὗτος”:  masculine, singular, nominative, demonstrative pronoun meaning “he”.

“ἑώρακεν”:  third person, singular, perfect, active, indicative verb meaning “has seen”.

“τὸν”:  masculine, singular, accusative article meaning “the”.

“πατέρα”:  masculine, singular, accusative noun meaning “Father”.

The meaning of this verse is,

Not that anyone has seen the Father, not except who is being from God; he has seen the Father.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 οὐχ ὅτι τὸν πατέρα ἑώρακέν τις (John 6:46) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation