Οὐκ ἐπίστευσαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι περὶ αὐτοῦ (John 9:18)

The estimated reading time for this post is 64 seconds

Title:  Therefore the Jews did not Believe Him 

The text is, “Οὐκ ἐπίστευσαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι περὶ αὐτοῦ ὅτι ἦν τυφλὸς καὶ ἀνέβλεψεν ἕως ὅτου ἐφώνησαν τοὺς γονεῖς αὐτοῦ τοῦ ἀναβλέψαντος”.

“Οὐκ”:  negative particle meaning “not”.

“ἐπίστευσαν”:  third person, plural, aorist, active, indicative verb meaning “they did believe”.

“οὖν”:  coordinating inferential conjunction meaning “therefore”.

“οἱ”:  masculine, plural, nominative article meaning “the”.

“Ἰουδαῖοι”:  masculine, plural, nominative, proper noun meaning “Jews”.

“περὶ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “about”.

“αὐτοῦ”:  third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun meaning “him”.

“ὅτι”:  subordinating complementary conjunction meaning “that”.

“ἦν”:  third person, singular, imperfect, indicative verb meaning “he had been”.

“τυφλὸς”:  masculine, singular, nominative adjective meaning “blind”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἀνέβλεψεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “received sight”.

“ἕως”:  improper preposition taking the genitive for its object word and meaning “as far as”.

“ὅτου”:  neuter, singular, genitive, indefinite, relative pronoun meaning “until”.

“ἐφώνησαν”:  third person, plural, aorist, active, indicative verb meaning “they called”.

“τοὺς”:  masculine, plural, accusative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“γονεῖς”:  masculine, plural, accusative noun meaning “parents”.

“αὐτοῦ”:  third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun meaning “his”.

“τοῦ”:  masculine, singular, genitive article meaning “the”.

“ἀναβλέψαντος”:  aorist, active, participial, masculine, singular, genitive verb meaning “one having received sight”.

The meaning of this verse is,

Therefore the Jews did not believe about him that he had been blind and received sight, as far as until they called his parents, of the one having received sight.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Οὐκ ἐπίστευσαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι περὶ αὐτοῦ (John 9:18) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation