Οὐκ ἀφήσω ὑμᾶς ὀρφανούς (John 14:18)

The estimated reading time for this post is 31 seconds

Title:  I Will Not Leave You Orphans

The text is, “Οὐκ ἀφήσω ὑμᾶς ὀρφανούς ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς

Οὐκ -> negative particle -> not

ἀφήσω -> first person, singular, future, active, indicative verb -> will leave | abandon

ὑμᾶς -> second person, personal, plural, accusative pronoun -> you

ὀρφανούς -> masculine, plural, accusative adjective -> orphans

ἔρχομαι -> first person, singular, present, middle, indicative verb -> I come

πρὸς -> preposition taking the genitive for its object word -> to

ὑμᾶς -> second person, personal, plural, genitive pronoun -> you

The meaning of this verse is,

I will not leave you orphans.  I come to you

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Οὐκ ἀφήσω ὑμᾶς ὀρφανούς (John 14:18) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation