Οὐκέτι πολλὰ λαλήσω μεθ’ ὑμῶν, ἔρχεται γὰρ ὁ τοῦ κόσμου ἄρχων (John 14:30)

The estimated reading time for this post is 67 seconds

Title:  I Will Not Talk With You Much Longer, for the Ruler of This World Comes

The text is, “Οὐκέτι πολλὰ λαλήσω μεθ’ ὑμῶν ἔρχεται γὰρ ὁ τοῦ κόσμου ἄρχων καὶ ἐν ἐμοὶ οὐκ ἔχει οὐδέν”.

Οὐκέτι -> temporal adverb -> not longer

πολλὰ -> neuter, plural, accusative adjective -> much

λαλήσω -> first person, singular, future, active, indicative verb -> I will talk

μεθ’ -> preposition taking the genitive for its object word -> with

ὑμῶν -> second person, personal, plural, genitive pronoun -> you

ἔρχεται -> third person, singular, present, middle, indicative verb -> comes

γὰρ -> coordinating explanatory conjunction -> for

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the

τοῦ -> masculine, singular, genitive article -> of the

κόσμου -> masculine, singular, genitive noun -> world

ἄρχων -> masculine, singular, nominative noun -> ruler | leader | chief

καὶ -> coordinating conjunction -> and

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> in

ἐμοὶ -> first person, personal, singular, dative pronoun -> me

οὐκ -> negative particle -> not | no

ἔχει -> third person, singular, present, active, indicative verb -> he has

οὐδέν -> neuter, singular, accusative, indefinite adjective -> claim

The meaning of this verse is,

I will not talk with you much longer, for the ruler of this world comes, and he has no claim in me.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Οὐκέτι πολλὰ λαλήσω μεθ’ ὑμῶν, ἔρχεται γὰρ ὁ τοῦ κόσμου ἄρχων (John 14:30) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation