οὐδὲ γὰρ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ἐπίστευον εἰς αὐτόν (John 7:5)

The estimated reading time for this post is 29 seconds

Title:  For Not Even His Brothers Did Believe in Him

The text is, “οὐδὲ γὰρ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ἐπίστευον εἰς αὐτόν”.

“οὐδὲ”:  adverb meaning “not even”.

“γὰρ”:  coordinating explanatory conjunction meaning “for” or “since”.

“οἱ”:  masculine, plural, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“ἀδελφοὶ”:  masculine, plural, nominative noun meaning “brothers”.

“αὐτοῦ”:  third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun meaning “his”.

“ἐπίστευον”:  third person, plural, imperfect, active, indicative verb meaning “did believe”.

“εἰς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “in”.

“αὐτόν”:  third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun meaning “him”.

The meaning of this verse is,

For not even his brothers did believe in him.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 οὐδὲ γὰρ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ἐπίστευον εἰς αὐτόν (John 7:5) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation