οὐδεὶς μέντοι παρρησίᾳ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ (John 7:13)

The estimated reading time for this post is 36 seconds

Title:  Nevertheless No One Spoke Freely About Him

The text is, “οὐδεὶς μέντοι παρρησίᾳ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων”.

“οὐδεὶς”:  masculine, singular, nominative, indefinite adjective meaning “no one”.

“μέντοι”:  coordinating adversative conjunction meaning “nevertheless”.

“παρρησίᾳ”:  feminine, singular, dative noun meaning “freely”.

“ἐλάλει”:  third person, singular, imperfect, active, indicative meaning “spoke”.

“περὶ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “about”.

“αὐτοῦ”:  third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun meaning “him”.

“διὰ”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “for”.

“τὸν”:  masculine, singular, accusative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“φόβον”:  masculine, singular, accusative noun meaning “fear” or “terror”.

“τῶν”:  masculine, plural, genitive article meaning “the”.

“Ἰουδαίων”:  masculine, plural, genitive noun meaning “Jews”.

The meaning of this verse is,

Nevertheless, no one spoke freely about him, for fear of the Jews.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 οὐδεὶς μέντοι παρρησίᾳ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ (John 7:13) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation