οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός με ἐὰν μὴ ὁ πατὴρ ὁ πέμψας με ἑλκύσῃ αὐτόν (John 6:44)

The estimated reading time for this post is 68 seconds

Title:  No One is Able to Come to Me Unless the Father Who Sent Me Draws Him

The text is, “οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός με ἐὰν μὴ ὁ πατὴρ ὁ πέμψας με ἑλκύσῃ αὐτόν, κἀγὼ ἀναστήσω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ”.

“οὐδεὶς”:  masculine, singular, nominative, indefinite adjective meaning “no one”.

“δύναται”:  third person, present, middle, indicative verb meaning “is able”.

“ἐλθεῖν”:  aorist, active, infinitive verb meaning “to come”.

“πρός”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “to”.

“με”:  first person, personal, singular, accusative pronoun meaning “me”.

“ἐὰν”:  subordinating conditional conjunction meaning “unless”.

“μὴ”:  negative particle meaning “not”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“πατὴρ”:  masculine, singular, nominative noun meaning “Father”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “who”.

“πέμψας”:  aorist, active, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “having sent”.

“με”:  first person, personal, singular, accusative pronoun meaning “me”.

“ἑλκύσῃ”:  third person, singular, aorist, active, subjunctive verb meaning “should draw”.

“αὐτόν”:  third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun meaning “him”.

“κἀγὼ”:  crasis of “καὶ” (coordinating conjunction)  and “‘έγω” (first person, personal, singular, nominative pronoun), meaning “and I”.

“ἀναστήσω”:  first person, singular, future, active, indicative verb meaning “I will raise up”.

“αὐτὸν”:  third person, personal, masculine, singular, accusative pronoun meaning “him”.

“ἐν”:  preposition taking the dative for its object word and meaning “on” or “in”.

“τῇ”:  feminine, singular, dative article meaning “the”.

“ἐσχάτῃ”:  feminine, singular, dative adjective meaning “last”.

“ἡμέρᾳ”:  feminine, singular, dative noun meaning “day”.

The meaning of this verse is,

No one is able to come tome, not unless the Father who, having sent me, should draw him, and I will raise him up on the last day.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός με ἐὰν μὴ ὁ πατὴρ ὁ πέμψας με ἑλκύσῃ αὐτόν (John 6:44) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation