οὐδεὶς γάρ τι ἐν κρυπτῷ ποιεῖ καὶ ζητεῖ αὐτὸς ἐν παρρησίᾳ εἶναι (John 7:4)

The estimated reading time for this post is 59 seconds

Title:  Since no one Works in Secret and Desires Himself To Be in Openness

The text is, “οὐδεὶς γάρ τι ἐν κρυπτῷ ποιεῖ καὶ ζητεῖ αὐτὸς ἐν παρρησίᾳ εἶναι. εἰ ταῦτα ποιεῖς, φανέρωσον σεαυτὸν τῷ κόσμῳ”.

“οὐδεὶς”:  masculine, singular, nominative, indefinite adjective meaning “no one”.

“γάρ”:  coordinating explanatory conjunction meaning “for” or “since”.

“τι”:  neuter, singular, accusative, indefinite pronoun meaning “one” or “a”.

“ἐν”:  preposition taking the dative for its object word and meaning “in”.

“κρυπτῷ”:  neuter, singular, dative, verbal adjective meaning “secret”.

“ποιεῖ”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “works”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ζητεῖ”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “seeks”, “desires”, or “wants”.

“αὐτὸς”:  third person, personal, masculine, singular, nominative pronoun meaning “himself”.

“ἐν”:  preposition taking the dative for its object word and meaning “in”.

“παρρησίᾳ”:  feminine, singular, dative noun meaning “openness”.

“εἶναι”:  present, infinitive verb meaning “to be”.

“εἰ”:  subordinating conditional conjunction meaning “if”.

“ταῦτα”:  neuter, plural, accusative, demonstrative pronoun meaning “these things”.

“ποιεῖς”:  second person, singular, present, active, indicative verb meaning “you do”.

“φανέρωσον”:  second person, singular, aorist, active, imperative verb meaning “reveal”.

“σεαυτὸν”:  second person, masculine, singular, reflexive pronoun meaning “yourself”.

“τῷ”:  masculine, singular, dative article meaning “to the”.

“κόσμῳ”:  masculine, singular, dative noun meaning “world”.

The meaning of this verse is,

Since no one works in secret and desires himself to be in openness, if you do these things reveal yourself to the world.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 οὐδεὶς γάρ τι ἐν κρυπτῷ ποιεῖ καὶ ζητεῖ αὐτὸς ἐν παρρησίᾳ εἶναι (John 7:4) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation