οἱ πατέρες ὑμῶν ἔφαγον ἐν τῇ ἐρήμῳ τὸ μάννα (John 6:49)

The estimated reading time for this post is 31 seconds

Title:  Your Fathers Ate in the Wilderness the Manna

The text is, “οἱ πατέρες ὑμῶν ἔφαγον ἐν τῇ ἐρήμῳ τὸ μάννα καὶ ἀπέθανον”.

“οἱ”:  masculine, plural, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“πατέρες”:  masculine, plural, nominative noun meaning “fathers”.

“ὑμῶν”:  second person, personal, plural, genitive pronoun meaning “your”.

“ἔφαγον”:  third person, plural, aorist, active, indicative verb meaning “ate”.

“ἐν”:  preposition taking the dative for its object word and meaning “in”.

“τῇ”:  feminine, singular, dative article meaning “the”.

“ἐρήμῳ”:  feminine, singular, dative noun meaning “wilderness”.

“τὸ”:  neuter, singular, accusative article meaning “the”.

“μάννα”:  neuter, singular, accusative noun meaning “manna”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἀπέθανον”:  third person, plural, aorist, active, indicative verb meaning “died”.

The meaning of this verse is,

 

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 οἱ πατέρες ὑμῶν ἔφαγον ἐν τῇ ἐρήμῳ τὸ μάννα (John 6:49) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation