οἱ πατέρες ἡμῶν τὸ μάννα ἔφαγον ἐν τῇ ἐρήμῳ (John 6:31)

The estimated reading time for this post is 62 seconds

Title:  Our Fathers Ate  The Manna in the Wilderness

The text is, “οἱ πατέρες ἡμῶν τὸ μάννα ἔφαγον ἐν τῇ ἐρήμῳ, καθώς ἐστιν γεγραμμένον· ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς φαγεῖν”.

“οἱ”:  masculine, plural, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“πατέρες”:  masculine, plural, nominative noun meaning “fathers”.

“ἡμῶν”:  first person, personal, plural, genitive pronoun meaning “our”.

“τὸ”:  neuter, singular, dative article meaning “the”.

“μάννα”:  neuter, singular, accusative noun meaning “manna”.

“ἔφαγον”:  third person, plural, aorist, active, indicative verb meaning “ate”.

“ἐν”:  preposition taking the dative for its object word and meaning “in”.

“τῇ”:  feminine, singular, dative article meaning “the”.

“ἐρήμῳ”:  feminine, singular, dative noun meaning “wilderness”.

“καθώς”:  subordinating comparative conjunction meaning “just as”.

“ἐστιν”:  third person, singular, present, indicative verb meaning “it is”.

“γεγραμμένον”:  perfect, passive, participial, neuter, singular, nominative verb meaning “being written”.

“ἄρτον”:  masculine, singular, accusative noun meaning “bread”.

“ἐκ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “from” or “out of”.

“τοῦ”:  masculine, singular, genitive article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“οὐρανοῦ”:  masculine, singular, genitive noun meaning “heaven”.

“ἔδωκεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “he gave”.

“αὐτοῖς”:  third person, personal, masculine, plural, dative pronoun meaning “to them”.

“φαγεῖν”:  aorist, active, infinitive verb meaning “to eat”.

The meaning of this verse is,

Our fathers ate the manna from heaven in the wilderness, just as it is being written, ‘He gave them bread from heaven to eat.’

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 οἱ πατέρες ἡμῶν τὸ μάννα ἔφαγον ἐν τῇ ἐρήμῳ (John 6:31) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation