Οἱ οὖν Ἰουδαῖοι, ἐπεὶ παρασκευὴ ἦν, ἵνα μὴ μείνῃ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ (John 19:31)

The estimated reading time for this post is 126 seconds

Title: So Since it Was the Jewish Preparation, So That the Bodies Might Not Remain On the Cross

The text is, “Οἱ οὖν Ἰουδαῖοι, ἐπεὶ παρασκευὴ ἦν, ἵνα μὴ μείνῃ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ τὰ σώματα ἐν τῷ σαββάτῳ, ἦν γὰρ μεγάλη ἡ ἡμέρα ἐκείνου τοῦ σαββάτου, ἠρώτησαν τὸν Πιλᾶτον ἵνα κατεαγῶσιν αὐτῶν τὰ σκέλη καὶ ἀρθῶσιν”.

Οἱ -> masculine, plural, nominative article -> the

οὖν -> coordinating inferential conjunction -> since

Ἰουδαῖοι -> masculine, plural, nominative, proper adjective -> Jewish

ἐπεὶ -> subordinating causative conjunction -> so

παρασκευὴ -> feminine, singular, nominative noun -> preparation

ἦν -> third person, singular, imperfect, indicative verb -> it was

ἵνα -> subordinating purposive conjunction -> so that

μὴ -> negative particle -> not

μείνῃ -> third person, singular, aorist, active, subjunctive verb -> might remain

ἐπὶ -> preposition taking the genitive for its object word -> on | upon

τοῦ -> masculine, singular, genitive article -> the

σταυροῦ -> masculine, singular, genitive noun -> cross

τὰ -> neuter, plural, nominative article -> the

σώματα -> neuter, plural, nominative noun -> bodies

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> on

τῷ -> neuter, singular, dative article -> the

σαββάτῳ -> neuter, singular, dative noun -> sabbath

ἦν -> third person, singular, imperfect, indicative verb -> it was

γὰρ -> coordinating explanatory conjunction -> since | for

μεγάλη -> feminine, singular, nominative adjective -> great | high

ἡ -> feminine, singular, nominative article -> the

ἡμέρα -> feminine, singular, nominative noun -> day

ἐκείνου -> neuter, singular, genitive, demonstrative pronoun -> that one

τοῦ -> neuter, singular, genitive article -> the

σαββάτου -> neuter, singular, genitive noun -> sabbath

ἠρώτησαν -> third person, plural, aorist, active, indicative verb -> they asked

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the NRIEH

Πιλᾶτον -> masculine, singular, accusative, proper noun -> Pilate

ἵνα -> subordinating complementary conjunction -> that

κατεαγῶσιν -> third person, plural, aorist, passive, subjunctive verb -> might be broken

αὐτῶν -> third person, personal, masculine, plural, accusative pronoun -> their

τὰ -> neuter, plural, nominative article -> the NRIEH

σκέλη -> neuter, plural, nominative noun -> legs

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

ἀρθῶσιν -> third person, plural, aorist, passive, subjunctive verb -> they might be killed

The meaning of this verse is,

Since it was the Jewish preparation, so that the bodies might not remain on the cross on the sabbath, for it was the high day, they asked Pilate that their legs might be broken and they might be killed.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Οἱ οὖν Ἰουδαῖοι, ἐπεὶ παρασκευὴ ἦν, ἵνα μὴ μείνῃ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ (John 19:31) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation