οἱ οὖν Ἰουδαῖοι οἱ ὄντες μετ’ αὐτῆς ἐν τῇ οἰκίᾳ καὶ παραμυθούμενοι αὐτήν (John 11:31)

The estimated reading time for this post is 95 seconds

Title:  When the Jews, Being with Her in the House and Comforting Her

The text is, “οἱ οὖν Ἰουδαῖοι οἱ ὄντες μετ’ αὐτῆς ἐν τῇ οἰκίᾳ καὶ παραμυθούμενοι αὐτήν, ἰδόντες τὴν Μαριὰμ ὅτι ταχέως ἀνέστη καὶ ἐξῆλθεν, ἠκολούθησαν αὐτῇ δόξαντες ὅτι ὑπάγει εἰς τὸ μνημεῖον ἵνα κλαύσῃ ἐκεῖ”.

“οἱ”:  masculine, plural, nominative article meaning “the”.

“οὖν”:  coordinating inferential conjunction meaning “when”.

“Ἰουδαῖοι”:  masculine, plural, nominative, proper noun meaning “Jews”.

“οἱ”:  masculine, plural, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“ὄντες”:  present, participial, masculine, plural, nominative verb meaning “being”.

“μετ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “with”.

“αὐτῆς”:  third person, personal, feminine, singular, genitive pronoun meaning “her”.

“ἐν”:  preposition taking the dative for its object word and meaning “in”.

“τῇ”:  feminine, singular, dative article meaning “the”.

“οἰκίᾳ”:  feminine, singular, dative noun meaning “house”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“παραμυθούμενοι”:  present, middle, participial, masculine, plural, nominative verb meaning “comforting”.

“αὐτήν”:  third person, personal, feminine, singular, accusative pronoun meaning “her”.

“ἰδόντες”:  aorist, active, participial, masculine, plural, nominative verb meaning “having seen”.

“τὴν”:  feminine, singular, accusative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Μαριὰμ”:  feminine, singular, accusative, proper noun meaning “Mary”.

“ὅτι”:  subordinating complementary conjunction meaning “that”.

“ταχέως”:  adverb meaning “with inconsiderate haste”.

“ἀνέστη”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “rose up”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἐξῆλθεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “went out”.

“ἠκολούθησαν”  third person, plural, aorist, active, indicative verb meaning “followed”.

“αὐτῇ”:  third person, personal, feminine, singular, dative pronoun meaning “her”.

“δόξαντες”:  aorist, active, participial, masculine, plural, nominative verb meaning “imagining”.

“ὅτι”:  subordinating complementary conjunction meaning “that”.

“ὑπάγει”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “she goes”.

“εἰς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “to”.

“τὸ”:  neuter, singular, accusative article meaning “the”.

“μνημεῖον”:  neuter, singular, accusative noun meaning “tomb”.

“ἵνα”:  subordinating purposive conjunction meaning “so that”.

“κλαύσῃ”:  third person, singular, aorist, active, subjunctive verb meaning “she might cry”.

“ἐκεῖ”:  adverb of place meaning “there”.

The meaning of this verse is,

When the Jews, being with her in the house and comforting her, having seen that Mary rose up with inconsiderate haste and went out, followed her, imagining that she goes to the tomb, that she might cry there.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 οἱ οὖν Ἰουδαῖοι οἱ ὄντες μετ’ αὐτῆς ἐν τῇ οἰκίᾳ καὶ παραμυθούμενοι αὐτήν (John 11:31) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation