Οἱ οὖν ἄνθρωποι ἰδόντες ὃ ἐποίησεν σημεῖον ἔλεγον (John 6:14)

The estimated reading time for this post is 53 seconds

Title:  When the People Saw the Sign Done They Said

The text is, “Οἱ οὖν ἄνθρωποι ἰδόντες ὃ ἐποίησεν σημεῖον ἔλεγον ὅτι οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ προφήτης ὁ ἐρχόμενος εἰς τὸν κόσμον”.

“Οἱ”:  masculine, plural, nominative article meaning “the”.

“οὖν”:  coordinating inferential conjunction meaning “when”.

“ἄνθρωποι”:  masculine, plural, nominative noun meaning “people”.

“ἰδόντες”:  aorist, active, participial, masculine, plural, nominative verb meaning “having seen”.

“ὃ”:  neuter, singular, accusative, definite, relative pronoun meaning “that”.

“ἐποίησεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “he did”.

“σημεῖον”:  neuter, singular, accusative noun meaning “the sign”.

“ἔλεγον”:  third person, plural, imperfect, active, indicative verb meaning “declared”.

“ὅτι”:  subordinating conjunction meaning “that”.

“οὗτός”: masculine, singular, nominative, demonstrative pronoun meaning “this”.

“ἐστιν”:  third person, singular, present, indicative verb meaning “is”.

“ἀληθῶς”:  adverb meaning “truly”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“προφήτης”:  masculine, singular, nominative noun meaning “prophet”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “that”.

“ἐρχόμενος”:  present, middle, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “is coming”.

“εἰς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “into”.

“τὸν”:  masculine, singular, accusative article meaning “the”.

“κόσμον”:  masculine, singular, nominative noun meaning “world”.

The meaning of this verse is,

When the people, having seen that he did the sign, declared, “This is indeed the prophet who is to come into the world.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Οἱ οὖν ἄνθρωποι ἰδόντες ὃ ἐποίησεν σημεῖον ἔλεγον (John 6:14) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation