Οτε οὖν ἤκουσεν ὁ Πιλᾶτος τοῦτον τὸν λόγον, μᾶλλον ἐφοβήθη (John 19:8)

The estimated reading time for this post is 37 seconds

Title:  Then When Pilate Heard This Message He Feared More

The text is, “Οτε οὖν ἤκουσεν ὁ Πιλᾶτος τοῦτον τὸν λόγον, μᾶλλον ἐφοβήθη”.

Οτε -> temporal adverb -> when

οὖν -> coordinating inferential conjunction -> then

ἤκουσεν -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> heard

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the NRIEH

Πιλᾶτος -> masculine, singular, nominative, proper noun -> Pilate

τοῦτον -> masculine, singular, accusative, demonstrative pronoun -> this

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the NRIEH

λόγον -> masculine, singular, accusative noun -> statement | message

μᾶλλον -> comparative adverb -> more

ἐφοβήθη -> third person, singular, aorist,active, indicative verb -> feared

The meaning of this verse is,

Then when Pilate heard this message he feared more.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Οτε οὖν ἤκουσεν ὁ Πιλᾶτος τοῦτον τὸν λόγον, μᾶλλον ἐφοβήθη (John 19:8) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation