νῦν δὲ πρὸς σὲ ἔρχομαι καὶ ταῦτα λαλῶ ἐν τῷ κόσμῳ (John 17:13)

The estimated reading time for this post is 78 seconds

Title:  But Now I Come to You and I Speak These Things in the World

The text is, “νῦν δὲ πρὸς σὲ ἔρχομαι καὶ ταῦτα λαλῶ ἐν τῷ κόσμῳ ἵνα ἔχωσιν τὴν χαρὰν τὴν ἐμὴν πεπληρωμένην ἐν ἑαυτοῖς”.

νῦν -> temporal adverb -> now

δὲ -> coordinating conjunction -> but | and

πρὸς -> preposition taking the accusative for its object word -> to

σὲ -> second person, personal, singular, accusative pronoun -> you

ἔρχομαι -> first person, singular, present, middle, indicative verb -> I come

καὶ -> coordinating conjunction -> and

ταῦτα -> neuter, plural, accusative, demonstrative pronoun -> these things

λαλῶ -> first person, singular, present, active, indicative verb -> I speak

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> in

τῷ -> masculine, singular, dative article -> the

κόσμῳ -> masculine, singular, dative noun -> world

ἵνα -> subordinating purposive conjunction -> that

ἔχωσιν -> third person, plural, present, active, subjunctive verb -> they might have

τὴν -> feminine, singular, accusative article -> the NRIEH

χαρὰν -> feminine, singular, accusative noun -> joy

τὴν -> feminine, singular, accusative article -> the NRIEH

ἐμὴν -> feminine, singular, accusative, possessive adjective -> my

πεπληρωμένην -> perfect, passive, participial, feminine, singular, accusative verb -> being fulfilled

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> in

ἑαυτοῖς -> third person, reflexive, masculine, plural, dative pronoun -> themselves

The meaning of this verse is,

But now I come to you, and I speak these things in the world, that they might have my joy in themselves.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 νῦν δὲ πρὸς σὲ ἔρχομαι καὶ ταῦτα λαλῶ ἐν τῷ κόσμῳ (John 17:13) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation