νῦν δὲ ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι (John 8:40)

The estimated reading time for this post is 59 seconds

Title:  But Now You are Seeking to Kill Me

The text is, “νῦν δὲ ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι ἄνθρωπον ὃς τὴν ἀλήθειαν ὑμῖν λελάληκα ἣν ἤκουσα παρὰ τοῦ θεοῦ· τοῦτο Ἀβραὰμ οὐκ ἐποίησεν”.

“νῦν”:  temporal adverb meaning “now”.

“δὲ”:  coordinating conjunction meaning “but”.

“ζητεῖτέ”:  second person, plural, present, active, indicative verb meaning “you are seeking”.

“με”:  first person, personal, singular, accusative pronoun meaning “me”.

“ἀποκτεῖναι”:  aorist, active, infinitive verb meaning “to kill”.

“ἄνθρωπον”:  masculine, singular, accusative noun meaning “a man”.

“ὃς”:  masculine, singular, nominative, definite, relative pronoun meaning “who”.

“τὴν”:  feminine, singular, accusative article meaning “the”.

“ἀλήθειαν”:  feminine, singular, accusative noun meaning “truth”.

“ὑμῖν”:  second person, personal, plural, dative pronoun meaning “to you”.

“λελάληκα”:  first person, singular, perfect, active, indicative verb meaning “told”.

“ἣν”:  feminine, singular, accusative, definite, relative pronoun meaning “that”.

“ἤκουσα”:  first person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “I heard”.

“παρὰ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “from”.

“τοῦ”:  masculine, singular, genitive article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“θεοῦ”:  masculine, singular, genitive noun meaning “God”.

“τοῦτο”:  neuter, singular, accusative, demonstrative pronoun meaning “this”.

“Ἀβραὰμ”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Abraham”.

“οὐκ”:  negative particle meaning “not”.

“ἐποίησεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “did”.

The meaning of this verse is,

But now you are seeking to kill me, a man who told to you the truth that I heard from God; this Abraham did not.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 νῦν δὲ ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι (John 8:40) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation