Μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία (John 14:1)

The estimated reading time for this post is 45 seconds

Title:  Do Not Allow Your Heart to be Distressed

The text is, “Μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία πιστεύετε εἰς τὸν θεὸν καὶ εἰς ἐμὲ πιστεύετε”.

“Μὴ”:  negative particle meaning “not”.

“ταρασσέσθω”:  third person, singular, present, passive, imperative verb meaning “do allow to be distressed”.

“ὑμῶν”:  second person, personal, plural, genitive pronoun meaning “your”.

“ἡ”:  feminine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“καρδία”:  feminine, singular, nominative noun meaning “heart”.

“πιστεύετε”:  second person, present, active, indicative verb meaning “you believe”.

“εἰς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “in”.

“τὸν”:  masculine, singular, accusative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“θεὸν”:  masculine, singular, accusative noun meaning “God”.

“καὶ”:  adverb meaning “also”.

“εἰς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “in”.

“ἐμὲ”:  first person, personal, singular, accusative pronoun meaning “me”.

“πιστεύετε”:  second person, present, active, imperative verb meaning “believe”.

The meaning of this verse is,

Do not allow your heart to be distressed; you believe in God, also believe in me.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία (John 14:1) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation