μὴ σὺ μείζων εἶ τοῦ πατρὸς ἡμῶν Ἀβραάμ (John 8:53)

The estimated reading time for this post is 53 seconds

Title:  Is it Possible?  Are You Greater than Our Father Abraham Who Died?

The text is, “μὴ σὺ μείζων εἶ τοῦ πατρὸς ἡμῶν Ἀβραάμ ὅστις ἀπέθανεν καὶ οἱ προφῆται ἀπέθανον τίνα σεαυτὸν ποιεῖς”.

“μὴ”:  negative particle meaning “are”.

“σὺ”:  second person, personal, singular, nominative pronoun meaning “you”.

“μείζων”:  masculine, singular, nominative, comparative adjective meaning “greater than”.

“εἶ”:  second person, singular, present, indicative verb meaning “is it possible”.

“τοῦ”:  masculine, singular, genitive article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“πατρὸς”:  masculine, singular, genitive noun meaning “father”.

“ἡμῶν”:  first person, personal, plural, genitive pronoun meaning “our”.

“Ἀβραάμ”:  masculine, singular, genitive, proper noun meaning “Abraham”.

“ὅστις”:  masculine, singular, nominative, indefinite, relative pronoun meaning “who”.

“ἀπέθανεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “died”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“οἱ”:  masculine, plural, nominative article meaning “the”.

“προφῆται”:  masculine, plural, nominative noun meaning “prophets”.

“ἀπέθανον”:  third person, plural, aorist, active, indicative verb meaning “died”.

“τίνα”:  masculine, singular, accusative, interrogative pronoun meaning “who”.

“σεαυτὸν”:  second person, masculine, singular, accusative, reflexive pronoun meaning “yourself”.

“ποιεῖς”:  second person, singular, present, active, indicative verb meaning “you do make”.

The meaning of this verse is,

Is it possible?  Are you greater than our father Abraham who died? And the prophets, who died?  Who do you make yourself?”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 μὴ σὺ μείζων εἶ τοῦ πατρὸς ἡμῶν Ἀβραάμ (John 8:53) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation