μὴ θαυμάζετε τοῦτο, ὅτι ἔρχεται ὥρα (John 5:28)

The estimated reading time for this post is 55 seconds

Title:  Do Not Wonder at This, that an Hour Comes

The text is, “μὴ θαυμάζετε τοῦτο, ὅτι ἔρχεται ὥρα ἐν ᾗ πάντες οἱ ἐν τοῖς μνημείοις ἀκούσουσιν τῆς φωνῆς αὐτοῦ”.

“μὴ”:  negative particle meaning “not”.

“θαυμάζετε”:  second person, plural, present, active, imperative verb meaning “do wonder”.

“τοῦτο”:  neuter, singular, accusative, demonstrative pronoun meaning “at this”.

“ὅτι”:  subordinating causative conjunction meaning “that”.

“ἔρχεται”:  third person, singular, present, middle, indicative verb meaning “comes”

“ὥρα”:  feminine, singular, nominative noun meaning “an hour”.

“ἐν”:  preposition taking the dative for its object word and meaning “in”.

“ᾗ”:  feminine, singular, dative, definite, relative pronoun meaning “which”.

“πάντες”:  masculine, plural, nominative adjective meaning “all”.

“οἱ”:  masculine, plural,nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“ἐν”:  preposition taking the dative for its object word and meaning “in”.

“τοῖς”:  neuter, plural, dative article meaning “the”.

“μνημείοις”:  neuter, plural, dative noun meaning “tombs” or “graves”.

“ἀκούσουσιν”:  third person, plural, future, active, indicative verb meaning “will hear”.

“τῆς”:  feminine, singular, genitive article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“φωνῆς”:  feminine, singular, genitive noun meaning “voice”.

“αὐτοῦ”:  second person, personal, masculine, singular, genitive pronoun meaning “his”.

The meaning of this verse is,

Do not wonder at this, that an hour comes in which all in the graves will hear his voice.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 μὴ θαυμάζετε τοῦτο, ὅτι ἔρχεται ὥρα (John 5:28) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation