Μικρὸν καὶ οὐκέτι θεωρεῖτέ με, καὶ πάλιν μικρὸν καὶ ὄψεσθέ με (John 16:16)

The estimated reading time for this post is 47 seconds

Title:  A Short Time and You No Longer See Me, and Again a Short Time and You Will See Me

The text is, “Μικρὸν καὶ οὐκέτι θεωρεῖτέ με, καὶ πάλιν μικρὸν καὶ ὄψεσθέ με”.

Μικρὸν -> neuter, singular, accusative adjective -> a short time

καὶ -> coordinating conjunction -> and

οὐκέτι -> temporal adverb -> no longer

θεωρεῖτέ -> second person, plural, present, active, indicative verb -> you see

με -> first person, personal, singular, accusative pronoun -> me

καὶ -> coordinating conjunction -> and

πάλιν -> adverb -> again

μικρὸν -> neuter, singular, accusative adjective -> a short time

καὶ -> coordinating conjunction -> and

ὄψεσθέ -> second person, plural, future, middle, indicative verb -> you will see

με -> first person, personal, singular, accusative pronoun -> me

The meaning of this verse is,

A short time and you will no longer see me, and again a short time, and you will see me.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Μικρὸν καὶ οὐκέτι θεωρεῖτέ με, καὶ πάλιν μικρὸν καὶ ὄψεσθέ με (John 16:16) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation