Μετὰ τοῦτο κατέβη εἰς Καφαρναοὺμ (John 2:12)

The estimated reading time for this post is 69 seconds

Title:  After this, He Went Down to Capernaum

The text is:

Μετὰ τοῦτο κατέβη εἰς Καφαρναοὺμ αὐτὸς καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ [αὐτοῦ] καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ καὶ ἐκεῖ ἔμειναν οὐ πολλὰς ἡμέρας.

“Μετὰ”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “after”.

“τοῦτο”:  neuter, singular, accusative, demonstrative pronoun meaning “this”.

“κατέβη”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “went down”.

“εἰς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “to”.

“Καφαρναοὺμ”:  feminine, singular, accusative, proper noun meaning “Capernaum”.

“αὐτὸς”:  is a third person, personal, masculine, singular, nominative pronoun meaning “he”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἡ”:  feminine, singular, nominative article meaning “the”, but it is not rendered into English here.

“μήτηρ”:  feminine, singular, nominative noun meaning “mother”.

“αὐτοῦ”:  third person, personal, singular, masculine, genitive pronoun meaning “his”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“οἱ”:  masculine, plural, nominative article meaning “the”, but it is not rendered into English here.

“ἀδελφοὶ”:  masculine, plural, nominative noun meaning “brothers”.

“[αὐτοῦ]”:  third person, personal, singular, masculine, genitive pronoun meaning “his”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“οἱ”:  masculine, plural, nominative article meaning “the”, but it is not rendered into English here.

“μαθηταὶ”:  masculine, plural, nominative noun meaning “disciples”.

“αὐτοῦ”:  third person, personal, singular, masculine, genitive pronoun meaning “his”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἐκεῖ”:  adverb of place meaning “there”.

“ἔμειναν”:  third person, plural, aorist, active, indicative verb meaning “stayed”.

“οὐ”:  negative particle meaning “no” or “not”.

“πολλὰς”:  feminine, plural, accusative adjective meaning “few”.

“ἡμέρας”:  feminine, plural, accusative noun meaning “days”.

The meaning of this verse is, “After this he went down to Capernaum, and his brothers, and his disciples, and stayed there not a few days.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Μετὰ τοῦτο κατέβη εἰς Καφαρναοὺμ (John 2:12) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation