Μετὰ ταῦτα ἦν ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων (John 5:1)

The estimated reading time for this post is 36 seconds

Title:  After This was the Feast of the Jews

The text is, “Μετὰ ταῦτα ἦν ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων καὶ ἀνέβη Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα”.

“Μετὰ”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “after”.

“ταῦτα”:  neuter, plural, accusative, demonstrative pronoun meaning “these things”.

“ἦν”:  third person, singular, imperfect, indicative verb meaning “was”.

“ἑορτὴ”:  feminine, singular, nominative noun meaning “the feast”.

“τῶν”:  masculine, plural, genitive article meaning “of the”.

“Ἰουδαίων”:  masculine, plural, genitive, proper noun meaning “Jews”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“ἀνέβη”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “ascended”.

“Ἰησοῦς”:  third person, masculine, singular, proper noun meaning “Jesus”.

“εἰς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “to”.

“Ἱεροσόλυμα”:  neuter, plural, accusative, proper noun meaning “Jerusalem”.

The meaning of this verse is,

After these things was the feast of the Jews, and Jesus ascended to Jerusalem.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Μετὰ ταῦτα ἦν ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων (John 5:1) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation