Μετὰ ταῦτα ἦν ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων (John 5:1)

The estimated reading time for this post is 45 seconds

Title:  After This was the Feast of the Jews

The text is, “Μετὰ ταῦτα ἦν ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων καὶ ἀνέβη Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα”.

Μετὰ -> preposition taking the accusative for its object word -> after

ταῦτα -> neuter, plural, accusative, demonstrative pronoun -> these things

ἦν -> third person, singular, imperfect, indicative verb -> was

ἑορτὴ -> feminine, singular, nominative noun -> the feast

τῶν -> masculine, plural, genitive article -> of the

Ἰουδαίων -> masculine, plural, genitive, proper noun -> Jews

καὶ -> coordinating conjunction -> and

ἀνέβη -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> ascended

Ἰησοῦς -> third person, masculine, singular, proper noun -> Jesus

εἰς -> preposition taking the accusative for its object word -> to

Ἱεροσόλυμα -> neuter, plural, accusative, proper noun -> Jerusalem

The meaning of this verse is,

After these things was the feast of the Jews, and Jesus ascended to Jerusalem.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Μετὰ ταῦτα ἦν ἑορτὴ τῶν Ἰουδαίων (John 5:1) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation