Μετὰ ταῦτα ἀπῆλθεν ὁ Ἰησοῦς (John 6:1)

The estimated reading time for this post is 43 seconds

Title:  After These Things Jesus Departed

The text is, “Μετὰ ταῦτα ἀπῆλθεν ὁ Ἰησοῦς πέραν τῆς θαλάσσης τῆς Γαλιλαίας τῆς Τιβεριάδος”.

“Μετὰ”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “after”.

“ταῦτα”:  neuter, plural, accusative, demonstrative pronoun meaning “these things”.

“ἀπῆλθεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “departed”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Ἰησοῦς”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Jesus”.

“πέραν”:  improper preposition taking the genitive for its object word and meaning “beyond”.

“τῆς”:  feminine, singular, genitive article meaning “the”.

“θαλάσσης”:  feminine, singular, genitive noun meaning “Sea”.

“τῆς”:  feminine, singular, genitive article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Γαλιλαίας”:  feminine, singular, genitive, proper noun meaning “of Galilee”.

“τῆς”:  feminine, singular, genitive article meaning “the”, but it is not rendered into English here.

“Τιβεριάδος”:  feminine, singular, genitive, proper noun meaning “of Tiberias”

The meaning of this verse is,

After these things Jesus departed beyond the Sea of Galilee, of Tiberias.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Μετὰ ταῦτα ἀπῆλθεν ὁ Ἰησοῦς (John 6:1) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation