Μετὰ δὲ τὰς δύο ἡμέρας ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν (John 4:43)

The estimated reading time for this post is 34 seconds

Title:  But After Two Days He Departed from There

The text is, “Μετὰ δὲ τὰς δύο ἡμέρας ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν εἰς τὴν Γαλιλαίαν”.

“Μετὰ”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “after”.

“δὲ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“τὰς”:  feminine, plural, accusative article meaning “the”.

“δύο”:  feminine, plural, accusative, cardinal adjective meaning “two”.

“ἡμέρας”:  feminine, plural, accusative noun meaning “days”.

“ἐξῆλθεν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “he departed”.

“ἐκεῖθεν”:  adverb of place meaning “from there”.

“εἰς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “into” or “for”.

“τὴν”:  feminine, singular, accusative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Γαλιλαίαν”:  feminine, singular, accusative, proper noun meaning “Galilee”.

The meaning of this verse is,

And after the two days he departed from there for Galilee.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Μετὰ δὲ τὰς δύο ἡμέρας ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν (John 4:43) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation