Μαρία δὲ εἱστήκει πρὸς τῷ μνημείῳ ἔξω κλαίουσα. ὡς οὖν ἔκλαιεν, παρέκυψεν εἰς τὸ μνημεῖον (John 20:11)

The estimated reading time for this post is 59 seconds

Title:  But Mary Stood at the Tomb, Outside, Weeping; So as She Wept She Stooped into the Tomb

The text is, “Μαρία δὲ εἱστήκει πρὸς τῷ μνημείῳ ἔξω κλαίουσα. ὡς οὖν ἔκλαιεν, παρέκυψεν εἰς τὸ μνημεῖον”.

Μαρία -> feminine, singular, nominative, proper noun -> Mary

δὲ -> coordinating conjunction -> but

εἱστήκει -> third person, singular, pluperfect, active, indicative verb -> stood

πρὸς -> preposition taking the dative for its object word -> at

τῷ -> neuter, singular, dative article -> the

μνημείῳ -> neuter, singular, dative noun -> tomb

ἔξω -> adverb of place -> outside

κλαίουσα -> present, active, participial, feminine, singular, nominative verb -> weeping

ὡς -> subordinating temporal conjunction -> as

οὖν -> coordinating inferential conjunction -> so

ἔκλαιεν -> third person, singular, imperfect, active, indicative verb -> she wept

παρέκυψεν -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> she stooped

εἰς -> preposition taking the accusative for its object word -> into

τὸ -> neuter, singular, accusative article -> the

μνημεῖον -> neuter, singular, accusative noun -> tomb

The meaning of this verse is,

But Mary stood at the tomb, outside, weeping; so as she wept she stooped into the tomb.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 Μαρία δὲ εἱστήκει πρὸς τῷ μνημείῳ ἔξω κλαίουσα. ὡς οὖν ἔκλαιεν, παρέκυψεν εἰς τὸ μνημεῖον (John 20:11) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation