λέγουσιν οὖν τῷ τυφλῷ πάλιν· τί σὺ λέγεις περὶ αὐτοῦ (John 9:17)

The estimated reading time for this post is 64 seconds

Title:  So they Say Again to the Man, “What do You Say About Him?”

The text is, “λέγουσιν οὖν τῷ τυφλῷ πάλιν· τί σὺ λέγεις περὶ αὐτοῦ, ὅτι ἠνέῳξέν σου τοὺς ὀφθαλμούς; ὁ δὲ εἶπεν ὅτι προφήτης ἐστίν”.

“λέγουσιν”:  third person, plural, present, active, indicative verb meaning “they say”.

“οὖν”:  coordinating inferential conjunction meaning “so”.

“τῷ”  masculine, singular, dative article meaning “to the”.

“τυφλῷ”:  masculine, singular, dative noun meaning “man”.

“πάλιν”:  adverb meaning “again”.

“τί”:  neuter, singular, interrogative pronoun meaning “what”.

“σὺ”:  second person, personal, singular, nominative pronoun meaning “you”

“λέγεις”:  second person, singular, present, active, indicative verb meaning “do say”.

“περὶ”:  preposition taking the genitive for its object word and meaning “about”.

“αὐτοῦ”:  third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun meaning “him”.

“ὅτι”:  subordinating causative conjunction meaning “that”.

“ἠνέῳξέν”:  third person, singular, aorist, active, indicative verb meaning “opened”.

“σου”:  second person, personal, singular, genitive pronoun meaning “your”.

“τοὺς”:  masculine, plural, accusative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“ὀφθαλμούς”:  masculine, plural, accusative noun meaning “eyes”.

“ὁ”: masculine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“δὲ”:  coordinating conjunction meaning “but”.

“εἶπεν”:  third person, singular, aorist, active indicative verb meaning “he said”.

“ὅτι”:  subordinating conjunction meaning “that”.

“προφήτης”:  masculine, singular, nominative noun meaning “a prophet”.

“ἐστίν”:  third person, singular, present, indicative verb meaning “he is”.

The meaning of this verse is,

So they say again to the man, “What do you say about him?  That he opened your eyes?”  But he said that, “He is a prophet.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 λέγουσιν οὖν τῷ τυφλῷ πάλιν· τί σὺ λέγεις περὶ αὐτοῦ (John 9:17) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation