λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταί ῥαββί νῦν ἐζήτουν σε λιθάσαι οἱ Ἰουδαῖοι (John 11:8)

The estimated reading time for this post is 44 seconds

Title:  The Disciples Say to Him, “Master, Now the Jews are Seeking to Stone You”

The text is, “λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταί ῥαββί νῦν ἐζήτουν σε λιθάσαι οἱ Ἰουδαῖοι καὶ πάλιν ὑπάγεις ἐκεῖ”.

“λέγουσιν”:  third person, plural, present, active, indicative verb meaning “say”.

“αὐτῷ”:  third person, personal, masculine, singular, dative pronoun meaning “to him”.

“οἱ”:  masculine, plural, nominative article meaning “the”.

“μαθηταί”:  masculine, plural, nominative noun meaning “disciples”.

“ῥαββί”:  Hebraicized particle meaning “My teacher”.

“νῦν”:  temporal adverb meaning “now”.

“ἐζήτουν”:  third person, plural, imperfect, active, indicative verb meaning “are seeking”.

“σε”:  second person, personal, accusative pronoun meaning “you”.

“λιθάσαι”:  aorist, active, infinitive verb meaning “to stone”.

“οἱ”:  masculine, plural, nominative article meaning “the”.

“Ἰουδαῖοι”:  masculine, plural, nominative, proper noun meaning “Jews”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“πάλιν”:  adverb meaning “again”.

“ὑπάγεις”:  second person, singular, present, active, indicative verb meaning “you are going”.

“ἐκεῖ”:  adverb of place meaning “there”.

The meaning of this verse is,

The disciples say to him, “My teacher, now the Jews are seeking to stone you, and again you are going there.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταί ῥαββί νῦν ἐζήτουν σε λιθάσαι οἱ Ἰουδαῖοι (John 11:8) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation