λέγουσιν αὐτῷ· διδάσκαλε, αὕτη ἡ γυνὴ κατείληπται (John 8:4)

The estimated reading time for this post is 40 seconds

Title:  They Say to Him, “Teacher, this Woman was Taken”

The text is, “λέγουσιν αὐτῷ· διδάσκαλε, αὕτη ἡ γυνὴ κατείληπται ἐπ’ αὐτοφώρῳ μοιχευομένη”.

“λέγουσιν”:  third person, plural, present, active, indicative verb meaning “they say”.

“αὐτῷ”:  third person, personal, masculine, singular, dative pronoun meaning “to him”.

“διδάσκαλε”:  third person, singular, vocative noun meaning “teacher”.

“αὕτη”:  feminine, singular, nominative, demonstrative pronoun meaning “this”.

“ἡ”:  feminine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“γυνὴ”:  feminine, singular, nominative noun meaning “woman” or “wife”.

“κατείληπται”:  third person, singular, perfect, passive, indicative verb meaning “was taken”.

“ἐπ’”:  preposition taking the dative for its object word and meaning “at the time”.

“αὐτοφώρῳ”:  neuter, singular, dative adjective meaning “in the act”.

“μοιχευομένη”:  present, middle, participial, feminine, singular, nominative verb meaning “committing adultery”.

The meaning of this verse is,

The say to him, “Teacher, this woman was taken, at the time in the act, committing adultery.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 λέγουσιν αὐτῷ· διδάσκαλε, αὕτη ἡ γυνὴ κατείληπται (John 8:4) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation