λέγει οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· ὁ καιρὸς ὁ ἐμὸς οὔπω πάρεστιν (John 7:6)

The estimated reading time for this post is 60 seconds

Title:  Jesus Says to Them, “My Time is Not Yet Come”.

The text is, “λέγει οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· ὁ καιρὸς ὁ ἐμὸς οὔπω πάρεστιν, ὁ δὲ καιρὸς ὁ ὑμέτερος πάντοτέ ἐστιν ἕτοιμος”.

“λέγει”:  third present, singular, present, active, indicative verb meaning “says”.

“οὖν”:  coordinating inferential conjunction meaning “then”.

“αὐτοῖς”:  third person, personal, masculine, dative pronoun meaning “to them”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Ἰησοῦς”:  masculine, singular, nominative noun meaning “Jesus”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“καιρὸς”:  masculine, singular, nominative noun meaning “time”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“ἐμὸς”:  masculine, singular, nominative, possessive adjective meaning “my”.

“οὔπω”:  temporal adverb meaning “not yet”.

“πάρεστιν”:  third person, singular, present, indicative verb meaning “is come”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“δὲ”:  coordinating conjunction meaning “but”.

“καιρὸς”:  masculine, singular, nominative noun meaning “time”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“ὑμέτερος”:  masculine, singular, nominative, possessive adjective meaning “your”.

“πάντοτέ”:  temporal adverb meaning “always”.

“ἐστιν”:  third person, singular, present, indicative verb meaning “is”.

“ἕτοιμος”:  masculine, singular, nominative adjective meaning “here”, “ready”, or “prepared”.

The meaning of this verse is,

Jesus says to them, “My time is not yet come, your time is always here.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 λέγει οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· ὁ καιρὸς ὁ ἐμὸς οὔπω πάρεστιν (John 7:6) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation