λέγει εἷς ἐκ τῶν δούλων τοῦ ἀρχιερέως, συγγενὴς ὢν οὗ ἀπέκοψεν Πέτρος τὸ ὠτίον (John 8:26)

The estimated reading time for this post is 90 seconds

Title:  One of the Servants of the High Priest, Being Kin Whose Ear Peter Cut Off, Asked

The text is, “λέγει εἷς ἐκ τῶν δούλων τοῦ ἀρχιερέως συγγενὴς ὢν οὗ ἀπέκοψεν Πέτρος τὸ ὠτίον οὐκ ἐγώ σε εἶδον ἐν τῷ κήπῳ μετ’ αὐτοῦ”.

λέγει -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> asked | said

εἷς -> masculine, singular, nominative, cardinal adjective -> one

ἐκ -> preposition taking the genitive for its object word -> of | from

τῶν -> masculine, plural, genitive article -> the

δούλων -> masculine, plural, genitive noun -> servants

τοῦ -> masculine, singular, genitive article -> of the

ἀρχιερέως -> masculine, singular, genitive noun -> high priest

συγγενὴς -> masculine, singular, nominative adjective -> a relative

ὢν -> present, participial, masculine, singular, nominative verb -> being

οὗ -> masculine, singular, genitive, definite, relative pronoun -> of whose

ἀπέκοψεν -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> cut off

Πέτρος -> masculine, singular, nominative, proper noun -> Peter

τὸ -> neuter, singular, accusative article -the NRIEH

ὠτίον -> neuter, singular, accusative noun -> ear

οὐκ -> negative particle -> not

ἐγώ -> first person, personal, singular, nominative pronoun -> I

σε -> second person, personal, singular, accusative pronoun -> you

εἶδον -> first person, singular, aorist, active, indicative verb -> did see

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> in

τῷ -> masculine, singular, dative article -> the

κήπῳ -> masculine, singular, dative noun -> garden

μετ -> preposition taking the genitive for its object word -> with

αὐτοῦ -> third person, personal, masculine, singular, genitive pronoun -> him

The meaning of this verse is,

One of the servants of the high priest, being a relative of whose ear Peter had cut off, asked, “Did I not see you with him in the garden?”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 λέγει εἷς ἐκ τῶν δούλων τοῦ ἀρχιερέως, συγγενὴς ὢν οὗ ἀπέκοψεν Πέτρος τὸ ὠτίον (John 8:26) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation