λέγει αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος· τί ἐστιν ἀλήθεια (John 18:38)

The estimated reading time for this post is 91 seconds

Title:  Pilate Says to Him, “What is Truth?”

The text is, “

λέγει αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος· τί ἐστιν ἀλήθεια Καὶ τοῦτο εἰπὼν πάλιν ἐξῆλθεν πρὸς τοὺς Ἰουδαίους καὶ λέγει αὐτοῖς· ἐγὼ οὐδεμίαν εὑρίσκω ἐν αὐτῷ αἰτίαν”.

λέγει -> third person, singular, present, active, indicative voice -> says

αὐτῷ -< third person, personal, masculine, singular, dative pronoun -> to him

ὁ -> masculine, singular, nominative article -> the NRIEH

Πιλᾶτος -> masculine, singular, nominative, proper noun -> Pilate

τί -> neuter, singular, nominative, interrogative pronoun -> what

ἐστιν -> third person, singular, present, indicative verb -> is

ἀλήθεια -> feminine, singular, nominative noun -> truth

Καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

τοῦτο -> neuter, singular, nominative, demonstrative pronoun -> this

εἰπὼν -> aorist, active, participial, masculine, singular, nominative verb -> having said

πάλιν -> adverb -> again

ἐξῆλθεν -> third person,singular, aorist, active, indicative verb -> he proceeded

πρὸς -> preposition taking the accusative for its object word -> to

τοὺς -> masculine, plural, accusative article -> the

Ἰουδαίους -> masculine, plural, accusative, proper noun -> Jews

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

λέγει -> third person, singular, aorist, active, indicative verb -> said

αὐτοῖς -> third person, personal, masculine, plural, dative pronoun -> to them

ἐγὼ -> first person, personal, singular, nominative pronoun -> I

οὐδεμίαν -> feminine, singular, accusative, indefinite adjective -> no | nothing

εὑρίσκω -> first person, singular, present, active, indicative verb -> find

ἐν -> preposition taking the dative for its object word -> in

αὐτῷ -> third person, personal, masculine, singular, dative pronoun -> him

αἰτίαν -> feminine, singular, accusative noun -> guilt | fault | blame

The meaning of this verse is,

Pilate says to him, “What is truth?”  And having said this he again proceeded to the Jews and said to them, “I find no guilt in him.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 λέγει αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος· τί ἐστιν ἀλήθεια (John 18:38) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation