λέγει αὐτῷ ἡ Μάρθα· οἶδα ὅτι ἀναστήσεται ἐν τῇ ἀναστάσει ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ (John 11:24)

The estimated reading time for this post is 51 seconds

Title:  Martha Says to Him, “I Know that He Will Rise Up in the Resurrection On the Last Day”

The text is, “λέγει αὐτῷ ἡ Μάρθα· οἶδα ὅτι ἀναστήσεται ἐν τῇ ἀναστάσει ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ”.

“λέγει”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “says”.

“αὐτῷ”:  third person, personal, masculine, singular, dative pronoun meaning “to him”.

“ἡ”:  feminine, singular, nominative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“Μάρθα”:  feminine, singular, nominative, proper noun meaning “Martha”.

“οἶδα”:  first person, singular, perfect, active, indicative verb meaning “I know”.

“ὅτι”:  subordinating causative conjunction meaning “that”.

“ἀναστήσεται”:  third person, singular, future, active, indicative verb meaning “he will rise up”.

“ἐν”:  preposition taking the dative for its object word and meaning “in” or “on”.

“τῇ”:  feminine, singular, dative article meaning “the”.

“ἀναστάσει”:  feminine, singular, dative noun meaning “resurrection”.

“ἐν”:  preposition taking the dative for its object word and meaning “in” or “on”.

“τῇ”:  feminine, singular, dative article meaning “the”.

“ἐσχάτῃ”:  feminine, singular, dative adjective meaning “last”.

“ἡμέρᾳ”:  feminine, singular, dative noun meaning “day”.

The meaning of this verse is,

Martha says to him, “I know that he will rise up in the resurrection on the last day.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 λέγει αὐτῷ ἡ Μάρθα· οἶδα ὅτι ἀναστήσεται ἐν τῇ ἀναστάσει ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ (John 11:24) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation