λέγει αὐτῷ Σίμων Πέτρος· κύριε, μὴ τοὺς πόδας μου μόνον ἀλλὰ καὶ τὰς χεῖρας καὶ τὴν κεφαλήν (John 13:9)

The estimated reading time for this post is 47 seconds

Title:  Simon Peter Says to Him, “Lord, Not the Feet Only but Also the Hands and the Head”

The text is, “λέγει αὐτῷ Σίμων Πέτρος· κύριε, μὴ τοὺς πόδας μου μόνον ἀλλὰ καὶ τὰς χεῖρας καὶ τὴν κεφαλήν”.

“λέγει”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “says”.

“αὐτῷ”:  third person, personal, masculine, singular, dative pronoun meaning “to him”.

“Σίμων”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Simon”.

“Πέτρος”:  masculine, singular, nominative, proper noun meaning “Peter”.

“κύριε”:  masculine, singular, vocative noun meaning “Lord”.

“μὴ”:  negative particle meaning “not”.

“τοὺς”:  masculine, plural, accusative article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“πόδας”:  masculine, plural, accusative noun meaning “feet”.

“μου”:  first person, personal, singular, genitive pronoun meaning “my”.

“μόνον”:  adverb meaning “only” or “alone”.

“ἀλλὰ”:  coordinating adversative conjunction meaning “but”.

“καὶ”:  adverb meaning “also”.

“τὰς”:  feminine, plural, accusative article meaning “the”.

“χεῖρας”:  feminine, plural, accusative noun meaning “feet”.

“καὶ”:  coordinating conjunction meaning “and”.

“τὴν”:  feminine, singular, accusative article meaning “the”.

“κεφαλήν”:  feminine, singular, accusative noun meaning “head”.

The meaning of this verse is,

Simon Peter says to him, “Lord not the feet alone, but also the hands and the head.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 λέγει αὐτῷ Σίμων Πέτρος· κύριε, μὴ τοὺς πόδας μου μόνον ἀλλὰ καὶ τὰς χεῖρας καὶ τὴν κεφαλήν (John 13:9) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation