λέγει αὐτῷ· ναὶ κύριε, ἐγὼ πεπίστευκα ὅτι σὺ εἶ ὁ χριστὸς (John 11:27)

The estimated reading time for this post is 61 seconds

Title:  She Says to Him, “Certainly, Lord, I Have Believed that You Are the Christ”

The text is, “λέγει αὐτῷ· ναὶ κύριε, ἐγὼ πεπίστευκα ὅτι σὺ εἶ ὁ χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ ὁ εἰς τὸν κόσμον ἐρχόμενος”.

“λέγει”:  third person, singular, present, active, indicative verb meaning “she says”.

“αὐτῷ”:  third person, personal, masculine, singular, dative pronoun meaning “to him”.

“ναὶ”:  particle meaning “yes”, or more strongly “certainly”.

“κύριε”:  masculine, singular, vocative noun meaning “Lord”.

“ἐγὼ”:  first person, personal, singular, nominative pronoun meaning “I”.

“πεπίστευκα”:  first person, singular, perfect, active, indicative verb meaning “have believed”.

“ὅτι”:  subordinating complementary conjunction meaning “that”.

“σὺ”:  second person, personal, singular, nominative pronoun meaning “you”.

“εἶ”:  second person, singular, present, indicative verb meaning “are”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“χριστὸς”:  masculine, singular, nominative noun meaning “Christ”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”

“υἱὸς”:  masculine, singular, nominative noun meaning “son”.

“τοῦ”:  masculine, singular, genitive article meaning “the” but it is not rendered into English here.

“θεοῦ”:  masculine, singular, genitive noun meaning “of God”.

“ὁ”:  masculine, singular, nominative article meaning “the”.

“εἰς”:  preposition taking the accusative for its object word and meaning “into”.

“τὸν”:  masculine, singular, accusative article meaning “the”.

“κόσμον”:  masculine, singular, accusative noun meaning “world”.

“ἐρχόμενος”:  present, active, participial, masculine, singular, nominative verb meaning “one coming”.    

The meaning of this verse is,

She says to him, “Certainly, Lord, I have believed that you are the Christ, the son of God, the one coming into the world.”

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 λέγει αὐτῷ· ναὶ κύριε, ἐγὼ πεπίστευκα ὅτι σὺ εἶ ὁ χριστὸς (John 11:27) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation