λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς μή μου ἅπτου, οὔπω γὰρ ἀναβέβηκα πρὸς τὸν πατέρα (John 20:17)

The estimated reading time for this post is 173 seconds

Title:  Jesus Said to Her, “You Do Not Touch Me, for I Have Not Yet Ascended to the Father”

The text is, “λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς μή μου ἅπτου, οὔπω γὰρ ἀναβέβηκα πρὸς τὸν πατέρα· πορεύου δὲ πρὸς τοὺς ἀδελφούς μου καὶ εἰπὲ αὐτοῖς· ἀναβαίνω πρὸς τὸν πατέρα μου καὶ πατέρα ὑμῶν καὶ θεόν μου καὶ θεὸν ὑμῶν.”.

λέγει -> third person, singular, present, active, indicative verb -> says CER* said

αὐτῇ -> third person, personal, feminine, singular, dative pronoun -> to her

Ἰησοῦς -> masculine, singular, nominative, proper noun -> Jesus

μή -> negative particle -> not

μου -> first person, personal, singular, genitive pronoun -> me

ἅπτου -> second person, singular, present, middle, imperative -> you do touch

οὔπω -> temporal adverb -> not yet

γὰρ -> coordinating explanatory conjunction -> for

ἀναβέβηκα -> first person, singular, perfect, active, indicative verb -> I have ascended

πρὸς -> preposition taking the accusative for its object word -> to

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the

πατέρα -> masculine, singular, accusative noun -> Father

πορεύου -> second person, singular, present, middle, imperative verb -> you go

δὲ -> coordinating conjunction -> but

πρὸς -> preposition taking the accusative for its object word -> to

τοὺς -> masculine, plural, accusative article -> the NRIEH**

ἀδελφούς -> masculine, plural, accusative noun -> brothers

μου -> first person, personal, singular, genitive pronoun -> my

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

εἰπὲ -> second person, singular, aorist, active, imperative verb -> you say

αὐτοῖς -> third person, personal, masculine, plural, dative pronoun -> to them

ἀναβαίνω -> first person, singular, present, active, indicative verb -> I go

πρὸς -> preposition taking the accusative for its object word -> to

τὸν -> masculine, singular, accusative article -> the NRIEH

πατέρα -> masculine, singular, accusative noun -> Father

μου -> first person, personal, singular, genitive pronoun -> my

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

πατέρα -> masculine, singular, accusative noun -> Father

ὑμῶν -> second person, personal, genitive pronoun -> your

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

θεόν -> masculine, singular, accusative noun -> God

μου -> first person, personal, singular, genitive pronoun -> my

καὶ -> coordinating additive conjunction -> and

θεὸν -> masculine, singular, accusative noun -> God

ὑμῶν -> second person, personal, genitive pronoun -> your

The meaning of this verse is,

Jesus said to her, “You do not touch me, for I have not yet ascended to the Father, but you go to my brothers, and you say to them, I go to my Father and your Father, and my God and your God.” 

*CER:  indicates a non-literal, but good translation.  In the example here, the verb “λέγει” is present tense, which in the indicative mood often can be rendered in the aorist tense, since it expresses linear action not in the present but at some point in the past.  The designation CER is equivalent to “Contextual English Rendering”.

**NRIEH: For the sake of clarity the word is translated into English, but to avoid such odd constructions as applying a definite article (“the”) to a substantive sufficiently determined by its being a proper noun, or by the use of a qualifier other than the definite article. An example would be the basic translation “Peter said to the Jesus”; the word “the” is completely unnecessary. There are many examples of this in the New Testament. The designation NRIEH is equivalent to “Not Rendered Into English Here”.

Print Friendly, PDF & Email

CC BY 4.0 λέγει αὐτῇ Ἰησοῦς μή μου ἅπτου, οὔπω γὰρ ἀναβέβηκα πρὸς τὸν πατέρα (John 20:17) by Dennis Glover is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Post Navigation